Zarządzenie Nr 278/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.


ZARZĄDZENIE NR 278/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 25.04.2017 r.
 
w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 25a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. (ze zmianami) przez dodanie do wykazu lokalu przy ulicy:
  1. Przemysłowej 27/12 
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.5.2017 r.
 
Załącznik do zarządzenia nr 278/2017
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 25.04.2017 r.
 
Lp.  Adres

1. ul. Janiego 57/4
2. ul. Janiego 57A/3
3. ul. Janiego 57A/18
4. ul. Przemysłowa 18/2
5. ul. Przemysłowa 27/12
6. ul. Zagłoby 36
7. ul. Żwirowa 32C/13 
8. ul. Żwirowa 32C/15 
wpr.: , dnia: 2017-05-09 11:32:04 historia zmian dokumentu

Archiwum