Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 284/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.04.2017 r.
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
  1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
    • Przemysłowa 19a/11
    • Przemysłowa 22/24
  2. wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
    • Mikołowska 29/2
    • Przemysłowa 27/12
§ 2
 Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.5.2017 r. 
wpr.: , dnia: 2017-05-05 08:18:51 historia zmian dokumentu

Archiwum