Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 01.03.2017 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego.


Zarządzenie nr 14/2017
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
z dnia 01.03.2017 r.
 
w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego.
 
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, przyjętego Uchwałą nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010 r. w wykonaniu § 4 ust. 1 pkt 2) Zarządzenia nr 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik
 
zarządzam co następuje:
§ 1.
Ustalam wykaz rodzajowy prac mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
1. Ustalam stawkę świadczenia rzeczowego w wysokości 13 zł/godzinę.
2. Ustalona stawka świadczenia rzeczowego, o której mowa w ust. 1, dotyczy rozliczeń za wykonane świadczenia od dnia 01.03.2017 r., w tym świadczenia wykonane na podstawie wcześniej zawartych umów i aneksów z lokatorami. 
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu oraz Kierownikowi Działu Wsparcia Najemcy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Traci moc Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10.07.2012 r. w sprawie: wykazu rodzajowego prac, mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik do 
Zarządzenia nr 14/2017
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
z dnia 01.03.2017 r.
 
Wykaz rodzajowy prac mogących być przedmiotem świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik
 1. sprzątanie,
 2. grabienie,
 3. koszenie,
 4. pielenie,
 5. odśnieżanie,
 6. posypywanie piaskiem oblodzonych powierzchni,
 7. malowanie,
 8. drobne prace konserwatorskie,
 9. pomoc kuchenna - jeżeli osoba posiada książeczkę sanepidu,
 10. szycie i cerowanie,
 11. obsługa szatni, odbieranie telefonów, udzielanie informacji. 
wpr.: , dnia: 2017-03-03 13:03:25 historia zmian dokumentu

Archiwum