Zarządzenie nr 21/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 10.10.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Mediacyjnego oraz zakresu jego działania


Zarządzenie nr 21/2016
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
z dnia 10.10.2016 r
 
w sprawie: powołania Zespołu Mediacyjnego oraz zakresu jego działania.
 
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, przyjętego Uchwałą nr 812/LVII/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 listopada 2010 r. w związku z Zarządzeniem nr 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik.
 
zarządzam co następuje:
§1
 1. Powołuję Zespół Mediacyjny w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzą wszyscy pracownicy Działu Wsparcia Najemcy.
 2. Do uczestniczenia w pracach Zespołu Mediacyjnego zaproszeni zostaną przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 3. Ustalam Regulamin Działania Zespołu Mediacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
 1. Mediacja prowadzona jest w stosunku do osób posiadających zadłużenie wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 2. Zespół Mediacyjny pomaga Dłużnikowi wybrać najkorzystniejszą formę działania w celu ograniczenia jego zaległości wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, poprzez:
  1. rozmowę z Dłużnikiem,
  2. zebranie informacji dotyczących obecnej sytuacji materialnej i życiowej Dłużnika,
  3. przedstawienie Dłużnikowi najkorzystniejszych sposobów ograniczenia zaległości spośród możliwych rozwiązań,
  4. przedstawienie Dłużnikowi innych form pomocy.
 3. W toku postępowania mediacyjnego Zespół Mediacyjny wraz z Dłużnikiem analizują między innymi następujące możliwości:
  1. złożenie wniosku o:
   • rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego (odszkodowania),
   • zamianę dotychczas zajmowanego mieszkania na mniejsze lub tańsze w utrzymaniu,
   • obniżkę czynszu,
   • zamianę  formy  zapłaty należności  czynszowych  ze świadczenia   pieniężnego na świadczenie rzeczowe - Aneks do umowy najmu,
   • zamianę formy zapłaty należności  z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego lub czynszu ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe - Umowa dotycząca spłaty zadłużenia  w formie świadczenia rzeczowego.
§3
 Postępowanie mediacyjne odbywa się:
 1. z inicjatywy Dłużnika,
 2. z inicjatywy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
§4
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora, Głównemu Księgowemu oraz Kierownikowi Działu Wsparcia Najemcy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 
§5
Traci moc Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 19.03.2012 r. w sprawie: powołania Zespołu Mediacyjnego oraz zakresu jego działania.
 
§6
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wpr.: , dnia: 2017-01-26 10:25:29 historia zmian dokumentu

Archiwum