Zarządzenie nr 770/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r.


Zarządzenie nr 770/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.12.2016 r.


w sprawie     zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.  
 


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika           
z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:

- Przemysłowej 23/19
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2017 r. 
wpr.: , dnia: 2017-01-02 07:13:19 historia zmian dokumentu

Archiwum