Zarządzenie Nr 738/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 7.12.2016 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika


ZARZĄDZENIE NR 738/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 7.12.2016 r.
 
 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
- uchwały Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ze zm. 
 
zarządzam, co następuje:
 § 1.
  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „Podmiotami”.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
  3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat tej uchwały.
§ 2.
Określa się:
  1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 7 grudnia 2016 roku.
  2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 13 grudnia 2016 roku.
§ 3.
Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje pozarządowe.
 
§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 5.
Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
wpr.: , dnia: 2016-12-09 06:32:02 historia zmian dokumentu

Archiwum