Zarządzenie Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.11.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r


ZARZĄDZENIE NR  732/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia  30.11.2016 r. 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zmianami),
 zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
 1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
  • Gen. Andersa 13/1
  • Gen. Andersa 13/2
  • Gen. Andersa 13/3
  • Gen. Andersa 13/4
  • Gen. Andersa 13/5
  • Gen. Andersa 13/6
  • Gen. Andersa 13/7
  • Gen. Andersa 13/8
  • Gen. Andersa 13/9
  • Gen. Andersa 13/10
§ 2.
 Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2016 r.
 
wpr.: , dnia: 2016-12-01 09:22:06 historia zmian dokumentu

Archiwum