Zarządzenie Nr 300/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 300/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.04.2016 r.
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zmianami),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
 • Wolnej 14/1
 • Wolnej 14/2
 • Wolnej 14/3
 • Wolnej 14/4
 • Wolnej 14/5
 • Wolnej 14/6
 • Wolnej 14/7
 • Wolnej 14/8
 • Wolnej 16/1
 • Wolnej 16/2
 • Wolnej 16/3
 • Wolnej 16/4
 • Wolnej 16/5
 • Wolnej 16/6
 • Wolnej 16/7
 • Wolnej 16/8 
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.5.2016 r. 
wpr.: , dnia: 2016-04-29 08:36:10 historia zmian dokumentu

Archiwum