Zarządzenie Nr 278 /2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r.


ZARZĄDZENIE NR  278 /2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 20.04.2016 r.
 
w sprawie zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. (ze zmianami) przez dodanie do wykazu lokal przy ulicy:
  • Janiego 57A/3
§ 2.
Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.5.2016 r. 
wpr.: , dnia: 2016-04-29 08:21:55 historia zmian dokumentu

Archiwum