Zarządzenie Nr 269/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.4.2016 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.


ZARZĄDZENIE NR 269/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 18.4.2016 r.
 
w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz § 37 ust. 1 Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 poz. 6066), 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznać Państwu - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lokal mieszkalny położony przy - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 75,05 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 45,78 m2.
 
§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas nieoznaczony nastąpi na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.5.2016 r. 
wpr.: , dnia: 2016-04-25 08:51:28 historia zmian dokumentu

Archiwum