Zarządzenie Nr 274/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19.4.2016 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla STOWARZYSZENIA „17-tka” w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku.


ZARZĄDZENIE NR 274/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 19.4.2016 r.
 
w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla STOWARZYSZENIA „17-tka” w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku. 
 
Działając na podstawie:
-    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie w budynku przy ul. Górnośląskiej 108 pomieszczeń byłej stołówki oraz szatni o łącznej powierzchni użytkowej 91,00 m2, Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą 44-253 Rybnik ul. Os. Południe 17 B z przeznaczeniem na działalność statutową. 
 
§ 2.
Zawarcie umowy użyczenia lokalu określonego w §1 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na okres od 1.5.2016 r. do 30.4.2017 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości użyczający.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2016-04-22 08:31:04 historia zmian dokumentu

Archiwum