Zarządzenie Nr 227/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5.4.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20


ZARZĄDZENIE NR 227/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 5.4.2016 r.
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20.
 
Działając na podstawie:
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.) 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Raciborskiej 20 o powierzchni użytkowej 70,00 m2 Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.5.2016 r. do 30.4.2019 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
wpr.: , dnia: 2016-04-18 12:10:25 historia zmian dokumentu

Archiwum