Zarządzenie Nr 170/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.3.2016 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20


ZARZĄDZENIE NR 170/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 15.3.2016 r.
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Raciborskiej 20 
 
Działając na podstawie:
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.) 
 
zarządzam, co następuje:
 § 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Raciborskiej 20 o powierzchni użytkowej 54,70 m2 Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.4.2016 r. do 31.3.2019 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia. 
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
 § 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2016-03-21 07:37:34 historia zmian dokumentu

Archiwum