Zarządzenie Nr 80/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15.2.2016 r w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Kościuszki 61


ZARZĄDZENIE NR 80/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 15.2.2016 r.
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Kościuszki 61 
 
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.)
 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Kościuszki 61 - lokal nr V o powierzchni użytkowej 109,90 m2 Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu "Rodzina 500+". 
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.3.2016 r. do 28.2.2019 r. następuje 
na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń, w tym opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej oraz opłaty za media pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2016-02-29 08:30:45 historia zmian dokumentu

Archiwum