Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.2.2016 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Homo-Homini z siedzibą w Rybniku przy ul. kpt. L. Janiego 12 lokalu przy ul. Rynek 12


ZARZĄDZENIE NR 84/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 16.2.2016 r.
 
w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Homo-Homini z siedzibą w Rybniku przy ul. kpt. L. Janiego 12 lokalu przy ul. Rynek 12.
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
    z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
   (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.)
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Rynek 12 o powierzchni użytkowej 114,71 m2 Stowarzyszeniu Homo-Homini na realizację video clipu zespołu Pure Life. 
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na jeden dzień tj. 19.2.2016 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
wpr.: , dnia: 2016-02-22 07:19:39 historia zmian dokumentu

Archiwum