Zarządzenie nr 688/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 09.12.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Patriotów 14


ZARZĄDZENIE NR 688/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
     z dnia 09.12.2015 r.

w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Patriotów 14


Działając na podstawie:
-  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
    z 2015 r. poz. 1515),
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
   (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Patriotów 14 o powierzchni użytkowej 139,76 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 18,50 m2 Ośrodkowi Pomocy Społecznej
z przeznaczeniem na potrzeby Punktu Terenowego nr 1 w Boguszowicach.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.1.2016 r. do 31.12.2018 r. następuje
na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2015-12-10 15:28:29 historia zmian dokumentu

Archiwum