Zarządzenie nr 630/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 06.11.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30


ZARZĄDZENIE NR 630/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 06.11.2015 r.

w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30


Działając na podstawie:


- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami),


zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Zebrzydowickiej 30 oznaczonym nr 3
o powierzchni użytkowej 75,30 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 11,30 m2 Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku z przeznaczeniem na Punkt Aktywności Społecznej.


§ 2.

Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.12.2015 r. do 30.11.2018 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący
w użyczenie.


§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wpr.: , dnia: 2015-11-10 13:44:34 historia zmian dokumentu

Archiwum