Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wdrożenia weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych


ZARZĄDZENIE NR 12/2015
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
z dnia 09.10.2015 r.
 
w sprawie wdrożenia weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych
 
Na podstawie:
- § 5 ust. 1 "Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku",
- zarządzenia nr 584/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia
  Programu weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych "Poznaj swojego
  najemcę" 
  
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Przeprowadzić weryfikację sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych.
 
§ 2.
Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia weryfikacji zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 3.
1.Weryfikacja powinna zostać dokonana na podstawie przeprowadzonego przeglądu we wszystkich lokalach mieszkalnych gminnego zasobu.
2.Fakt przeprowadzenia przeglądu należy udokumentować odrębnie dla każdego lokalu mieszkalnego w formie protokołu. Wzór protokołu sporządzanego podczas wizji lokalu mieszkalnego, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4.
1.Przegląd przeprowadzą, na podstawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku dwuosobowe zespoły w okresie od 01.11.2015 r. do 29.2.2016 r. 
w godzinach od 800 do 1800. W przypadku nieobecności lokatora próbę przeprowadzenia przeglądu należy dwukrotnie powtórzyć.
2. Wyznacza się następujące zespoły do przeprowadzenia przeglądu zasobu mieszkaniowego:
 1. Wójtowicz Katarzyna - Pachowicz Dariusz
 2. Machalica Hanna - Badura Roman
 3. Piekarczyk Beata - Filusz Roman
 4. Konieczny Agata - Nowrot Tomasz
 5. Korgól Rozalia - Wejkowski Aleksander
 6. Smyczek Agnieszka - Zydek Grzegorz
osoby rezerwowe
 1. Wawrzyniak Małgorzata
 2. Robak Bożena
 3. Dziedzic Zofia
 4. Totoś Kazimierz
§ 5.
Przegląd należy zorganizować i przeprowadzić w sposób, który nie zakłóca pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 6.
1. Zobowiązuje się Kierowników Administracji do sporządzenia i przedłożenia Kierownikowi Działu Lokalowego sprawozdania w zakresie działania podległej Administracji obejmującego dane z przeprowadzonych przeglądów w terminie do 15 marca 2016 r.
2. Zobowiązuje się Kierownika Działu Lokalowego do przedłożenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sprawozdania zbiorczego obejmującego dane z przeprowadzonych przeglądów w terminie do 31 marca 2016 r.
 
§ 7.
1. Sprawozdanie zawiera w szczególności:
 1. wykaz lokali, które powinny zostać zweryfikowane,
 2. wykaz lokali, które nie zostały zweryfikowane wraz z podaniem przyczyny braku weryfikacji,
 3. wykaz lokali, co do których zachodzą przesłanki do wypowiedzenia umowy najmu wraz z podaniem podstawy prawnej wypowiedzenia,
 4. wykaz lokali zaniedbanych i w złym stanie technicznym,
 5. wykaz lokali, w których dokonano zmian lub istotnych przeróbek bez wymaganej zgody,
 6. wykaz wolnych lokali.
2.  Sprawozdanie podpisuje Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku i przedkłada nadzorującemu Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika.
 
§ 8.
1. Powierza się wykonanie Zarządzenia Kierownikowi Działu Lokalowego oraz Kierownikom Administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
2. Powierza się nadzór nad wykonaniem Zarządzenia Zastępcy Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2015-10-23 08:49:17 historia zmian dokumentu

Archiwum