Zarządzenie Nr 547/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.9.2015 r. w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2


ZARZĄDZENIE NR 547/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 23.9.2015 r.
 
w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2. 
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), 
 
zarządzam, co następuje 
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rzecznej 4/2 składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, komórki I, łazienki i komórki II o powierzchni użytkowej 64,81 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 30,74 m2 wraz z piwnicą oznaczoną nr 2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków. 
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne 
od właściciela.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.10.2015 r. 
wpr.: , dnia: 2015-10-01 08:00:18 historia zmian dokumentu

Archiwum