Zarządzenie Nr 501/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.8.2015 r. w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Andersa 8a/2.


ZARZĄDZENIE NR 501/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 24.8.2015 r.
 
w sprawie użyczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Andersa 8a/2. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami).
 
zarządzam, co następuje
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Andersa 8a/2 składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc i spiżarki o powierzchni użytkowej 81,83 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 50,22 m2 wraz z piwnicą oznaczoną nr 2 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla bezdomnych kobiet  i kobiet z dziećmi - projekt "Alternatywa".
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne od właściciela.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.9.2015 r. 
wpr.: , dnia: 2015-08-31 08:26:42 historia zmian dokumentu

Archiwum