Zarządzenie Nr 486/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.8.2015 r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Mieszkańców „GOLEJÓW – XXI WIEK” w budynku przy ul. Wiślanej 1.


ZARZĄDZENIE NR 486/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 18.8.2015 r
 
w sprawie: użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia Mieszkańców „GOLEJÓW – XXI WIEK” w budynku przy ul. Wiślanej 1. 
 
Działając na podstawie:
-     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
     (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu o powierzchni użytkowej 69,46 m2 położonego na I piętrze budynku przy ul. Wiślanej 1 w Rybniku, Stowarzyszeniu Mieszkańców „GOLEJÓW – XXI WIEK” z siedzibą 44-207 Rybnik ul. Gliwicka 257, z przeznaczeniem na działalność statutową.
 
§ 2.
Zawarcie umowy użyczenia lokalu określonego w §1 z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku na okres od 1.9.2015 r. do 31.8.2018 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. 
Wszelkie prace adaptacyjne i remontowe lokalu Stowarzyszenie wykona we własnym zakresie.
 
§ 4.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
§ 5.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
wpr.: , dnia: 2015-08-20 12:34:27 historia zmian dokumentu

Archiwum