Zarządzenie Nr 366/2015 Prezydeta Miasta Rybnika z dnia 30.06.2015 r w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013


ZARZĄDZENIE NR 366/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 30.06.2015 r.

 

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013

Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:

·         Janiego 57Db/8

·         Lompy 15d/6

·         Ogrodowskiego 7a/2

·         Św. Antoniego 13/11

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.7.2015 r.

wpr.: , dnia: 2015-07-01 10:05:55 historia zmian dokumentu

Archiwum