Zarządzenie Nr 70/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej


ZARZĄDZENIE NR 70/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 10 lutego 2015 roku
 
w sprawie:  powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 7 Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 186 poz. 3395 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Powołuję Komisję Mieszkaniową dla opiniowania wniosków osób ubiegających 
się o przyznanie lokali mieszkalnych oraz sprawdzania warunków mieszkaniowych wnioskodawców,  w następującym składzie:
 
1. Henryk Cebula - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
2. Paweł Dąbski - pracownik Działu Lokalowego ZGM
3. Mariusz Figura - Administracja Domów Mieszkalnych ZGM
4. Urszula Jarek - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Marta Kulik - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Gerard Landkocz - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów
7. Andrzej Oświecimski - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
8. Łukasz Owczarek - Administracja Domów Mieszkalnych ZGM
9. Krystyna Stokłosa - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
10. Andrzej Wojaczek  - przedstawiciel Rady Miasta Rybnika
 
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 24/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania i określenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.
 
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2015-02-12 12:03:26 historia zmian dokumentu

Archiwum