Zarządzenie Nr 55/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30.1.2015 r. w sprawie użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25


ZARZĄDZENIE NR 55/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 
z dnia 30.1.2015 r.
 
w sprawie: użyczenia lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 
 

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),

- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), 
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie dwóch pomieszczeń oznaczonych nr 309 i 310 przy ul. Janowickiej 3 o powierzchni użytkowej 49,82 m2 Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w § 1 na czas oznaczony tj. od 1.2.2015 r. do 31.1.2018 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący 
w użyczenie.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
wpr.: , dnia: 2015-02-02 09:02:50 historia zmian dokumentu

Archiwum