Zarządzenie Nr 47/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.1.2015 r.w sprawie miany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 47/2015 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 28.1.2015 r.
 
w sprawie miany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
 1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
  • Lompy 2a/11
  • Patriotów 4c/8
  • Przemysłowej 19/16
  • Przemysłowej 21a/21
 2. Wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
  • Ogrodowskiego 1a/3
  • Ogrodowskiego 7a/6
  • Patriotów 2b/11
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.2.2015 r. 
wpr.: , dnia: 2015-01-30 09:05:18 historia zmian dokumentu

Archiwum