Zarządzenie nr 21/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.1.2015 r. w sprawie użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w budynku przy ul. Chrobrego 39.


ZARZĄDZENIE NR 21/2015
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 12.1.2015 r.


w sprawie   użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w budynku przy ul. Chrobrego 39.

Działając na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
  • art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na użyczenie w budynku przy ul. Chrobrego 39 pomieszczeń wraz z węzłami sanitarnymi oraz ciągami komunikacyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 541,82 m2, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu z siedzibą 44-200 Rybnik ul. Piasta 35 z przeznaczeniem na działalność statutową w okresie trwania prac remontowych w siedzibie Ośrodka.

 

§ 2.

Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia części budynku określonego w § 1 na okres od 1.1.2015 r. do 28.2.2015 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.

 

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

wpr.: , dnia: 2015-01-15 16:08:26 historia zmian dokumentu

Archiwum