Zarządzenie nr 589/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


ZARZĄDZENIE NR 589/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27.11.2014 r.
 
w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
 
zarządzam, co następuje:  
 
§ 1.
 
 Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
 1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
  • Gen. Andersa 40A/1 
  • Gen. Andersa 40A/2 
  • Gen. Andersa 40A/3 
  • Gen. Andersa 40A/4 
  • Gen. Andersa 40A/5 
  • Gen. Andersa 40A/6 
  • Gen. Andersa 44A/1 
  • Gen. Andersa 44A/2
  • Gen. Andersa 44A/3 
  • Gen. Andersa 44A/4 
  • Gen. Andersa 44A/5 
  • Gen. Andersa 44A/6
  • Przemysłowej 17a/6 
 2. wykreśla się z wykazu lokal przy ulicy:
  • Przemysłowej 21/22

§ 2.

Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 § 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2014 r. 

wpr.: , dnia: 2014-12-01 08:55:50 historia zmian dokumentu

Archiwum