Zarządzenie Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Zarządzenie Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r.

 
 
w sprawie : określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy.


Działając na podstawie:
- art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150), 
w oparciu o postanowienia rozdziału 4 „Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu” Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018 stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 575/XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018 

po konsultacji ze związkami zawodowymi

zarządzam :

§ 1
1. Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 
w wysokości : 4,50 zł wg załącznika nr 1.

2. Stawka bazowa czynszu ustalona jest dla mieszkania położonego w I-szej strefie zamieszkania z instalacją elektryczną i ogrzewaniem piecowym dodatkowo wyposażonego w:
1) instalację wodociągowo-kanalizacyjną,
2) instalację gazową,
3) łazienkę i w-c.

Wykazane w załączniku podwyżki i obniżki stosuje się w przypadku dodatkowego wyposażenia lub braku jakiegokolwiek urządzenia gdzie wartość procentową należy sumować i wynik pomnożyć przez ustaloną stawkę bazową. 

3. Podzielić teren Miasta Rybnika na dwie strefy dla ustalenia wysokości czynszu 
ze względu na położenie budynku:
1) pierwsza strefa  obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu „Księżok” położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem 
do rzeki Nacyny, dalej rzeką Nacyną do rzeki Ruda i rzeką Rudą w górę jej biegu 
do przecięcia z torem kolejowym Rybnik-Katowice, po czym tym torem do dworca kolejowego,
2) drugą strefę stanowi pozostała część Miasta.


§ 2
Ustalam stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości  1,70 zł.

§ 3
Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych objętych regulaminem wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy – „Mieszkania dla młodych” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 677/XLIV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r. w wysokości 8,80 zł.

§ 4
1. Czynsz ustalony w drodze publicznej licytacji uwzględniać będzie coroczną waloryzację 
     w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa 
     Głównego Urzędu Statystycznego.
2. W razie zamiany lokalu mieszkalnego wynajmowanego za zapłatą czynszu ustalonego
      w drodze publicznej licytacji, na mieszkanie wolne w mieszkaniowym zasobie miasta,
      najemca płaci czynsz wg stawki ustalonej w drodze publicznej licytacji, jednak nie
      mniejszej niż obowiązująca stawka czynszu za lokale mieszkalne z zasobu. Zasadę
      waloryzacji określoną w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 5
Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu oraz powierzchnię lokalu określa umowa najmu.

§ 6
W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub więcej najemców, za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§ 7
Osoby uprawnione w myśl szczególnych przepisów mogą składać:
1) wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
2) wnioski o obniżkę czynszu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. 

§ 8
Wykonanie zarządzenia powierza się zarządcom budynków komunalnych.

§ 9
Traci moc Zarządzenie Nr 290/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wpr.: , dnia: 2014-10-16 15:24:02 historia zmian dokumentu

Załącznik do Zarządzenia Nr 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.10.2014 r.

Rodzaj
zmiany
Wielkość zmiany Standard 
Mieszkania
 
P
 
O
 
D
 
W
 
Y
 
Ż
 
K
 
I

 
+ 40 %
 
Budynki wybudowane po 2009 r.
 
+ 20 %
 
Budynki wybudowane po 2000 r.
 
+ 10 %
 
Budynki po termomodernizacji 
 
+ 2 %
 
Instalacja centralnej ciepłej wody
 
+ 10 %
 
Instalacja centralnego ogrzewania
 
+ 1 %
 
Domofon
 
+ 1 %
 
Antena zbiorcza
 
+ 1 %
 
Winda
 
+ 1 %
 
Za każdy wodomierz niestanowiący własności najemcy
 
 
stawka
bazowa
 
 
 
100 %
(4,50 zł)
 
Mieszkanie w budynku
w I-szej strefie
z łazienką, ustępem spłukiwanym,
instalacją wodno-kanalizacyjną,
instalacją gazową
 
 
O
 
B
 
N
 
I
 
Ż
 
K
 
I
 
- 5 %
Mieszkanie w budynku położonym
w drugiej strefie
 
- 5 %
Mieszkanie w suterenie
lub na poddaszu
 
- 5 %
 
Brak okna w kuchni
 
- 5 %
 
Brak instalacji gazowej
 
- 5 %
 
Brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
 
- 5 %

 
Brak łazienki lub brak WC i brak obu elementów w obrębie mieszkania 

 

Podwyżki stawki bazowej „Budynki wybudowane po 2009 r.”, „Budynki wybudowane po 2000 r.”„Budynki po termomodernizacji” nie podlegają sumowaniu.

wpr.: , dnia: 2014-10-16 16:01:05 historia zmian dokumentu

Archiwum