Zarządzenie nr 440/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14.8.2014 r. w sprawie: użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w budynku przy ul. Chrobrego 39.


ZARZĄDZENIE NR 440/2014     
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 14.8.2014 r.


w sprawie:  użyczenia pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
                       w budynku przy ul. Chrobrego 39.

Działając na podstawie:
-     art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
-    art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
     (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na użyczenie w budynku przy ul. Chrobrego 39 pomieszczeń wraz z węzłami sanitarnymi oraz ciągami komunikacyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej 541,82 m2, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu z siedzibą 44-200 Rybnik ul. Piasta 35 z przeznaczeniem na działalność statutową w okresie trwania prac remontowych w siedzibie Ośrodka.

§ 2.

Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia części budynku określonego w §1 na okres od 1.9.2014 r. do 31.12.2014 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Koszty eksploatacji użyczanych pomieszczeń pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpr.: , dnia: 2014-08-19 12:54:49 historia zmian dokumentu

Archiwum