Zarządzenie Nr 436/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12.8.2014 r. w sprawie: obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Gliwickiej 1 i ulicy Plac Kościelny 1


ZARZĄDZENIE NR 436/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
 z dnia 12.8.2014 r.
 
w sprawie: obniżenia stawki czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ul. Gliwickiej 1 i ulicy Plac Kościelny 1
 
Działając na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Obniżyć o 50% stawkę czynszu najemcom gminnych lokali użytkowych położonych przy ulicy Gliwickiej 1 i ulicy Plac Kościelny 1, wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia w okresie od 1.7.2014 r. do 31.12.2014 r.
 
§ 2.
Zobowiązać Dyrektora ZGM w Rybniku do przygotowania aneksów do umów najmu określających wysokość stawki czynszu w okresie o którym mowa w § 1.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 436/2014
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 12.8.2014 r. 
 
Wykaz najemców lokali użytkowych przy ulicach Gliwickiej 1 i Plac Kościelny 1:
  1. "DOMTECH" S.C. Kocjan Krystyna, Kocjan Wojciech,
  2. „DOM FINANSOWY” Agnieszka Mencel,
  3. Kanapkarnia „OLIWKA” Renata Olejniczak. 
wpr.: , dnia: 2014-08-14 11:13:48 historia zmian dokumentu

Archiwum