Zarządzenie Nr 407/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.7.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013


ZARZĄDZENIE NR 407/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 31.7.2014 r
 
w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150),
 
zarządzam, co następuje:
 § 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
 1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
  • Przemysłowej 21a/11
  • Przemysłowej 21a/20
  • Janiego 57A/9
 2. wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
  • Chrobrego 13/4
  • Czwartaków 2b/11
  • Przemysłowej 21/2
  • Zebrzydowickiej 31d/4
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.8.2014 r.  
wpr.: , dnia: 2014-08-01 09:59:28 historia zmian dokumentu

Archiwum