Zarządzenie Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.6.2014 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku


ZARZĄDZENIE NR 296/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 24.6.2014 r.
 
w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 303 Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 186 poz. 3395 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Przyznać Pani - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lokal mieszkalny położony przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 75,05 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 45,78 m2.
 
§ 2.
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas trwania umowy z Basket ROW Rybnik Sp. z o.o. tj. do dnia 30.4.2015 r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Do zajmowania przedmiotowego mieszkania na czas trwania umowy najmu uprawniona jest Pani - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.7.2014 r. 
wpr.: , dnia: 2014-07-01 12:38:49 historia zmian dokumentu

Archiwum