Zarządzenie Nr 141/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19.3.2014 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych „Mieszkania dla młodych” oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika


ZARZĄDZENIE NR 141/2014
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 19.3.2014 r.
 
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych „Mieszkania dla młodych” oraz  zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 230, poz. 3366),
 
zarządzam, co następuje
§ 1.
  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „Podmiotami”.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych „Mieszkania dla młodych
  3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat tejże uchwały.
§ 2.
Określa się :
  1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 19.3.2014 r.
  2. termin zakończenia konsultacji na dzień 21.3.2014 r.
§ 3.
Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje pozarządowe.
 
§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 5.
Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
wpr.: , dnia: 2014-03-21 07:18:11 historia zmian dokumentu

Archiwum