Zarządzenie Nr 42/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.01.2014 r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


Zarządzenie Nr 42/2014
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28.01.2014 r. 

w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:

 1. dodaje się do wykazu lokal przy ulicy:
  • Karola Miarki 3/5
 2. wykreśla się z wykazu lokale przy ulicy:
  • Astronautów 1b/9
  • Dworek 12A/1
  • Dworek 12A/2
  • Zebrzydowickiej 31A/1
  • Zebrzydowickiej 21A/6
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.2.2014 r.
wpr.: , dnia: 2014-02-03 08:20:10 historia zmian dokumentu

Archiwum