Zarządzenie Nr 702/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.12.2013r. w sprawie zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r.


Zarządzenie Nr 702/2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 23.12.2013r.
 
w sprawie: zmiany wykazu lokali socjalnych przyjętego zarządzeniem Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.8.2013 r. 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zmienić wykaz lokali socjalnych przyjęty zarządzeniem nt 484/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26.08.2013 r. (ze zmianami) w ten sposób, że:
  1. dodaje się do wykazu lokale przy ulicy:
    • Czwartaków 4a/5
    • Słonecznej 12/10
§ 2.
Aktualny wykaz lokali socjalnych prowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2014 r. 
wpr.: , dnia: 2014-01-02 10:23:35 historia zmian dokumentu

Archiwum