Zarządzenie Nr 647/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.11.2013r. w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2.


ZARZĄDZENIE NR 647/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIK
z dnia 28.11.2013r.
 
w sprawie użyczenia Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2.
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), 
 
zarządzam, co następuje
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Rybniku lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2/2 składającego się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i spiżarki o powierzchni użytkowej 121,84 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 89,34 m2 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego -  mieszkanie usamodzielnienia.
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu mieszkalnego określonego § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Z tytułu używania lokalu biorący w użyczenie jest obowiązany uiszczać opłaty niezależne od właściciela.

§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.12.2013 r.
wpr.: , dnia: 2013-12-02 07:33:44 historia zmian dokumentu

Archiwum