Zarządzanie Nr 596/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31.10.2013 r. w sprawie użyczenia Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER budynku położonego w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 108.


ZARZĄDZENIE NR 596/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 31.10.2013 r.
w sprawie: użyczenia Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER budynku położonego w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 108.
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami),
 
zarządzam, co następuje
§ 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER z siedzibą w Olsztynie ul. 11 Listopada 4/5 budynku położonego w Rybniku przy ul. Górnośląskiej 108, o powierzchni użytkowej wraz z piwnicami wynoszącej 1990,14 m2 na działce nr 1242/119 obręb Niedobczyce z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy.

§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia     budynku określonego w §1 na okres 10 lat tj. od 1.11.2013 r. do 31.10.2023 r., następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
 § 3.
Koszty eksploatacji użyczanego budynku pokrywać będzie w całości biorący w użyczenie.
 
 § 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2013-11-05 09:06:43 historia zmian dokumentu

Archiwum