Zarządzenie Nr 479/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.08.2013 r w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku dla rodziny repatriantów .


ZARZĄDZENIE NR  479/2013
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 22.08.2013 r.

 

w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dla rodziny repatriantów - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 

Działając na podstawie
−    art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
−    § 303 pkt 2 Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 186, poz. 3395 ze zmianami),

                                                                                                 

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przyznać rodzinie repatriantów - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej lokal mieszkalny położony przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc
o łącznej powierzchni użytkowej 59,58 m2 w tym powierzchni mieszkalnej 39,92 m2. 

 

§ 2.

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonego w § 1 na czas nieoznaczony następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 469/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.8.2013 r. w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dla rodziny repatriantów - dane niepodlegające udostępnieniu ze względu na ochronę danych osobowych – art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej- jawność wyłączyła Danuta Kolasińska- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.9.2013 r.

wpr.: , dnia: 2013-08-29 09:17:02 historia zmian dokumentu

Archiwum