Zarządzenie Nr 643/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2012 r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Patriotów 14 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku


ZARZĄDZENIE NR 643/2012
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 23.11.2012r.
 
w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Patriotów 14 dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku
 
Działając na podstawie:
  1. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),
  2. art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)
zarządzam, co następuje:
 
 § 1.
Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Patriotów 14 o powierzchni użytkowej 139,76 m2 oraz piwnicy 18,50 m2 z przeznaczeniem na potrzeby Punktu Terenowego nr 1 w Boguszowicach.
 
 § 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w §1 na czas oznaczony tj. od 1.1.2013r. do 31.12.2015r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Biorący do używania zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu użyczenia.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.1.2013r. 
 

 

wpr.: , dnia: 2012-12-04 12:03:11 historia zmian dokumentu

Archiwum