ZARZĄDZENIE NR 616/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.08.2010r. w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.


ZARZĄDZENIE NR 616/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.08.2010r. w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku.
    
    Działając na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian./, w związku z art.18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266           z późn. zmian./,

zarządzam, co następuje:

§ 1.
    W zarządzeniu Nr 454/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.08.2010r.   w sprawie: trybu postępowania zmierzającego do realizacji roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielom lokali za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich z mocy wyroku, § 1 pkt 5  otrzymuje następujące brzmienie:

 „5. przed podpisaniem ugody Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku pisemnie poinformuje Urząd Miasta oraz inne jednostki organizacyjne Miasta o toczącym się postępowaniu zmierzającym do wypłaty odszkodowania.”

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wpr.: , dnia: 2012-01-09 08:40:35 historia zmian dokumentu

Archiwum