Zarządzenie Nr 584/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24.10.2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych "POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ"


Zarządzenie Nr 584/2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 24 października 2012 r.


w sprawie: przyjęcia Programu weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych "POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ"


Działając na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

§ 1

Przyjąć Program weryfikacji sposobu wykorzystywania gminnego zasobu lokali mieszkalnych "POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ", stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązać Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku do podjęcia wszelkich działań w celu wdrożenia niniejszego programu.

§ 3

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
    w Rybniku.

  2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wpr.: , dnia: 2012-10-31 14:24:41 historia zmian dokumentu

Archiwum