Zarządzenie Nr 295/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13.6.2012r. w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Patriotów 11 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku


ZARZĄDZENIE NR 295/2012
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 13.6.2012r

w sprawie: użyczenia lokalu położonego w Rybniku przy ul. Patriotów 11 dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku
 

 

Działając na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
  • art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.)
  •  

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Patriotów 11 o powierzchni użytkowej 75,58 m2 z przeznaczeniem na biura. 
 
§ 2.
Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w §1 na czas oznaczony tj. od 1.7.2012r. do 30.6.2013r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Biorący do używania zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu użyczenia.
 
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.7.2012r. 

 

 

wpr.: , dnia: 2012-06-28 09:08:07 historia zmian dokumentu

Archiwum