ZARZĄDZENIE NR 31/2012 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 23.01.2012 r. w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych


ZARZĄDZENIE NR  31/2012

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 23.01.2012 r.

 w sprawie: zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych przyjętego zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r.

Działając na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian./, w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zmian./,zarządzam, co następuje:


§ 1.


Zmienić wykaz pomieszczeń tymczasowych przyjęty zarządzeniem Nr 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011 r. przez dodanie do wykazu pomieszczenia tymczasowego przy ul.:


1.    Żwirowej 32 barak 3b/7


§ 2.


Aktualny wykaz pomieszczeń tymczasowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.


§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2012r.


Załącznik do zarządzenia nr 31/2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 23.01.2012r.Lp.      Adres

  1.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 1/4
  2.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/12
  3.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/17
  4.    ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/18
  5.    ul. Przemysłowa 14
  6.    ul. Przemysłowa 18/2
  7.    ul. Raciborska 232a/2
  8.    ul. Zagłoby 36
  9.    ul. Żwirowa 32 barak 1a/2
10.    ul. Żwirowa 32 barak 3b/4
11.    ul. Żwirowa 32 barak 3b/5
12.    ul. Żwirowa 32 barak 3b/7Otrzymują:


- Wydział Organizacyjny UM
- Biuro Skarbnika Miasta
- ZGM


Zarządzenie podlega publikacji  w całości.

wpr.: , dnia: 2012-01-27 09:03:12 historia zmian dokumentu

Archiwum