Zarządzenie Nr 614/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.12.2011r. w sprawie: użyczenia lokalu dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7


ZARZĄDZENIE NR 614/2011
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27.12.2011r.
 
 

w sprawie:  użyczenia lokalu dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa z siedzibą w Rybniku przy ul. Szafranka 7

Działając na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
  • art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na użyczenie lokalu przy ul. Rudzkiej 409 o powierzchni użytkowej 33,00 m2  z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną - filia nr 14.

§ 2.

Zawarcie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku umowy użyczenia lokalu użytkowego określonego w §1 na czas oznaczony tj. od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. następuje na podstawie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.

Biorący do używania zobowiązany jest do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem tego lokalu, a w szczególności opłat za wodę i kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych.
 
§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2012r.

 

wpr.: , dnia: 2011-12-30 09:37:38 historia zmian dokumentu

Archiwum