Zarządzenie NR 553/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.11.2011r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.


 

ZARZĄDZENIE NR 553/2011

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 23.11.2011r.

 

 

w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokali, które przeznacza 

                       się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe.                

 

Działając na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r; Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 25a. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm./,

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Wydzielić z mieszkaniowego zasobu miasta Rybnika lokale, które przeznacza się na wynajem jako pomieszczenia tymczasowe. Wykaz wydzielonych lokali stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 553/2011
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 23.11.2011r.

1. ul. Kpt. Janiego 57 barak 1/4
2. ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/12
3. ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/17
4. ul. Kpt. Janiego 57 barak 2/18
5. ul. Przemysłowa 14
6. ul. Przemysłowa 18/2
7. ul. Raciborska 232a/2
8. ul. Zagłoby 36
9. ul. Żwirowa 32 barak 1a/2
10. ul. Żwirowa 32 barak 3b/4
11. ul. Żwirowa 32 barak 3b/5

 
wpr.: , dnia: 2011-12-08 09:14:58 historia zmian dokumentu

Archiwum