Dział Techniczny
     Kierownik: Janusz Bluszcz tel. 32 429 48 63


Do zakresu działania Działu Technicznego należy w szczególności:

 1. opracowywanie rocznych planów inwestycji i remontów zarządzanego zasobu, w zakresie zadań rzeczowych jak też ustalanie we współpracy z Głównym Księgowym wysokości środków przeznaczonych na ten cel,
 2. przygotowywanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych oraz prac rozbiórkowych, kontrola i weryfikacja realizowanych inwestycji i remontów pod względem zgodności ich realizacji z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi,
 3. prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi inwestycjami i remontami oraz sprawami bieżącymi,
 4. przygotowywanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyz technicznych, inwentaryzacji technicznych i projektów budowlano-wykonawczych na obiekty remontowane, modernizowane lub przeznaczone do rozbiórki wraz z  pozyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń,
 5. współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Umów w zakresie:
  • planu zamówień publicznych,
  • przygotowania warunków technicznych przedmiotu zamówienia dla planowanych robót budowlanych, inwestycji i remontów  oraz prac projektowych, dostaw mediów i technicznej obsługi,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
 6. prowadzenie rejestru umów dla robót budowlanych i remontowych w systemie informatycznym,
 7. przygotowanie dokumentacji i składanie wniosków w celu uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych,
 8. dokonywanie oceny stanu technicznego we współpracy z Działem Lokalowym zwalnianych lokali użytkowych i ustalanie zakresu potrzeb remontowych, 
 9. przekazywanie placów budów wykonawcom przy współudziale właściwej Administracji Domów Mieszkalnych i innych uczestników procesu budowlanego lub remontowego,
 10. organizowanie odbiorów zakończonych zadań budowlanych, inwestycyjnych i remontowych, kompletowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, dokonywanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania,
 11. dokonywanie zgłoszeń zakończonego zadania do nadzoru budowlanego zgodnie z wydanymi w pozwoleniu warunkami,
 12. dokonywanie odbioru robót remontowych w lokalach mieszkalnych wykonywanych na  koszt przyszłego najemcy,
 13. dokonywanie rozliczeń  kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 14. typowanie i rozliczanie robót remontowych wykonanych przez najemców lokali użytkowych do wynajęcia,
 15. weryfikowanie i potwierdzanie kalkulacji szkody,
 16. opiniowanie instalowania tablic reklamowych i informacyjnych,
 17. wykonywanie przeglądów okresowej kontroli stanu technicznego budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, placów zabaw oraz ocena ich przydatności do użytkowania,
 18. akceptacja i bieżąca kontrola robót remontowo-budowlanych, wykonywanych siłami własnymi,
 19. współpraca z Administracjami, Działem Gospodarczym, Działem Lokalowym i Działem Gospodarczym w zakresie bieżącej eksploatacji zasobu,
 20. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie remontów i inwestycji oraz opracowanie informacji dotyczących administrowanych budynków w zakresie eksploatacji,
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:27:42 historia zmian dokumentu

Archiwum