Administracja Domów Mieszkalnych
     ADM1 - kierownik: Mariusz Figura tel. 32 429 48 81
     ADM2 - kierownik: Krzysztof Pękała tel. 32 422 02 21


Do zakresu działania Administracji Domów Mieszkalnych należy w szczególności: 

 1. trzymywanie we właściwym stanie technicznym budynków i budowli oraz ich otoczenia w zakresie przewidzianym przepisami prawa, wykonywanie remontów mieszkań po opuszczeniu przez najemcę oraz remontów po uzyskaniu akceptacji Działu Technicznego,
 2. usuwanie zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych osób na skutek uszkodzeń elementów budynków lub wadliwego działania instalacji i urządzeń, w tym urządzeń na placach zabaw,
 3. bieżące prowadzenie książki obiektów budowlanych (książki budynków, kart inwentaryzacyjnych, dokumentacji technicznej, protokołów odbioru, przeglądów itp.), dbanie o terminowe przeprowadzenie przeglądów budynków zgodnie z ustawą Prawo budowlane i wykonywanie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów,
 4. wykonywanie przeglądów instalacji oraz dokonywanie ich napraw lub wymiany,
 5. utrzymywanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenach przyległych, prowadzenie pełnej ewidencji powierzchni sprzątanej,
 6. rozpatrywanie wniosków, przyjmowanie skarg i zażaleń mieszkańców dotyczących zagadnień eksploatacji i użytkowania nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 7. przyjmowanie i przekazywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym sporządzanie właściwej dokumentacji,
 8. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzonych spraw sądowych,
 9. uczestniczenie w eksmisjach, w wizjach dotyczących budynku,
 10. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i terenów przyległych,
 11. sporządzanie sprawozdawczości  w zakresie ewidencji i eksploatacji zasobu,
 12. opiniowanie wniosków mieszkańców o przyznanie pieniężnych dodatków mieszkaniowych,
 13. kontrolowanie wykonania usług zleconych  podmiotom zewnętrznym, potwierdzanie pod względem merytorycznym  faktur związanych z ich realizacją,
 14. współudział z Działem Technicznym w przekazywaniu placów budów,
 15. sporządzanie rocznego planu rzeczowego (planu zamówień publicznych, plan remontów na dany rok kalendarzowy).
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:16:12 historia zmian dokumentu

Archiwum