Biuro Radców Prawnych
     tel. 32 429 48 67


Do zakresu działania Biura Radców Prawnych należy w szczególności:

  1. udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. wydawanie opinii prawnych, dokonywanie interpretacji aktów prawnych a także opiniowanie wewnętrznych aktów regulujących  działalność Zakładu,
  3. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów prawa miejscowego,
  4. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Zakładu,
  5. uczestniczenie w prowadzonych przez Zakład rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,
  6. prowadzenie nadzoru nad egzekucją zasądzonych należności,
  7. występowanie w charakterze pełnomocnika Zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:07:07 historia zmian dokumentu

Archiwum