Dział Rozliczeń
     Kierownik: Jacek Podleśny tel. 32 429 48 93


 

Do zakresu działania Działu Rozliczeń należy w szczególności.
 1. prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych,
 2. kontrola obciążeń dokonywanych przez zarządcę dotyczących budynków wspólnot,
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wspólnot, a zwłaszcza protokołów z zebrań wspólnoty, podejmowanych uchwał, planów gospodarczych oraz sprawozdań finansowych,
 4. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością, zasadnością i zgodnością z prawem podejmowanych uchwał wspólnot mieszkaniowych oraz ich ewidencjonowanie i przekazywanie do użytku służbowego pracownikom zainteresowanych komórek,
 5. wyznaczanie pełnomocników umocowanych do reprezentowania Miasta, odpowiedzialnych za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych stosownie do harmonogramów zebrań opracowanych przez zarządców wspólnot,
 6. przygotowywanie pierwszych zebrań nowo powstałych wspólnot;
 7. prowadzenie korespondencji z zarządcami wspólnot,
 8. kontrola prawidłowości finansowej przyjętych przez wspólnoty,
 9. rozliczanie wody w budynkach administrowanych przez ZGM oraz w mieszkaniach gminnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych,
 10. rozliczanie centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez ZGM oraz w mieszkaniach gminnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych,
 11. potwierdzenie faktur za media,
 12. przygotowywanie deklaracji dotyczących wywozu odpadów komunalnych,
 13. wystawianie faktur za media dla najemców lokali użytkowych,
 14. ubezpieczenie budynków oraz likwidacja szkód,
 15. zawieranie umów dotyczących reklam zamieszczanych na budynkach oraz kontrola ich realizacji,
 16. przygotowywanie danych dla DK dotyczących ilości powierzchni do opodatkowania,
 17. administrowanie budynków w których znajdują się tylko lokale użytkowe, dokonywanie zmian ilości osób i normy wody w mieszkaniach.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:05:11 historia zmian dokumentu

Archiwum