Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
     Kierownik: Alina Czapkiewicz tel. 32 429 48 90


Do zakresu działania Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących z Zakładu oraz innych spraw kancelaryjnych,
  • obsługa sekretariatu,
  • obsługa centrali telefonicznej,
  • przygotowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, funduszu socjalnego oraz projektów wewnętrznych zarządzeń, instrukcji itp. w zakresie spraw pracowniczych,
  • prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych, instrukcji, regulaminów itp.,
  • prowadzenie książki kontroli Zakładu,
  • koordynowanie prac z zakresu ochrony danych osobowych,
 2. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
  • gospodarowanie wyposażeniem stanowiącym mienie Zakładu, w tym także prowadzenie niezbędnych ewidencji,
  • nadzorowanie stanu zabezpieczenia budynków Zakładu,
  • zapewnienie sprawnego działania komórek organizacyjnych poprzez bieżące zaopatrywanie w materiały i sprzęt biurowy oraz wyposażenie, a także prenumeratę prasy,
  • zapewnienie należytego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń biurowych,
  • prowadzenie składnicy akt oraz zapewnienie obsługi zarchiwizowanej dokumentacji Zakładu,
 3. w zakresie spraw pracowniczych realizowanie wytyczonej polityki kadrowej oraz prowadzenie całokształtu spraw osobowych, a zwłaszcza:
  • prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy,
  • wykonywanie czynności związanych z naborem i zatrudnianiem pracowników,
  • pilotowanie prac związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  • opracowywanie planów szkoleń oraz organizowanie szkoleń pracowników,
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy, 
  • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych ze sprawami socjalnymi pracowników,
  • przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy, etyki zawodowej itp.
wpr.: , dnia: 2017-06-06 08:00:00 historia zmian dokumentu

Archiwum